Alt muligt praktisk...

På denne side finder du kontaktoplysninger på bestyrelsen i Røgen Borgerforening, vejviser til Røgen Forsamlingshus, vedtægter, oplysninger om kontingent samt informationer om generalforsamlinger i Røgen Borgerforening. Nederst på siden er lidt historisk info omkring Røgen Forsamlingshus.

gå til KONTINGENT

gå til BESTYRELSE & KONTAKTPERSONER

gå til FIND RØGEN FORSAMLINGSHUS

gå til VEDTÆGTER

gå til GENERALFORSAMLING

gå til FORSAMLINGSHUSETS HISTORIE

gå til INDVIELSEN i 1961

Kontingent - medlem af Røgen Forsamlingshus / Røgen Borgerforening

Kære venner af Røgen Borgerforening.

Kontingentindbetalingen har stor betydning for byen og for forsamlingshuset.

For det første drejer det sig helt konkret om, at kontingent er en vigtig del af det grundlag foreningen kan eksistere for. Det er særligt udgifter til Røgen Forsamlingshus til den almindelige drift. Der er også brug for penge til renovering, og det ved man jo, at er der penge i kassen, er det altid lidt lettere at realisere sine planer.

For det andet er kontingentindbetalingen en tilkendegivelse af, at der er opbakning til foreningens bestyrelse og de aktiviteter, vi sætter i gang. Den opbakning har vi brug for – og den kan bruges som dokumentation, når vi f.eks. skal søge kommunen, landsbyrådet, fonde o.l. om tilskud til projekter i byen. Tilskudsgivere kan på den måde se, at det vil komme mange mennesker til gode at støtte Røgen Borgerforening.

Derfor håber vi, at du vil støtte op om arbejdet.

Du kan foretage din betaling enten via netbank eller ved direkte indbetaling ved kassen i Sparekassen Hammel, Østergade 5. Husk at angiv hvem du er i din indbetaling.

Kontingentsatsen er 250 kr. pr. voksen over 18 år.

Ønsker du at være støttemedlem, så indbetal 150 kr. pr. år. Som støttemedlem støtter du dels Røgen Forsamlingshus og du opnår mulighed for at købe koncertbilletter til samme pris som fuldgyldige medlemmer af Røgen Borgerforening.

Kontonummeret er: 6110 / 486-01-12948


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Allan Nordestgaard Sørensen (formand for Røgen Borgerforening)
Røgenvej 11,  Røgen
8472 Sporup
Kontakt: 2225 7447 / allan@nordestgaard.dk

René Djernis Andersen (næstformand for Røgen Borgerforening)
Silkeborgvej 181 A, Røgen
8472 Sporup
Kontakt: 6170 3690 / renedjernis@gmail.com

Søren Mortensen (kasserer for Røgen Borgerforening)
Røgen Hedevej 145
8472 Sporup
Kontakt: 2287 0300 / sm@meklenborg.dk

Henning Hansen
Vestergårdsvej 45, Røgen
8472 Sporup
Kontakt: 2027 9777 / henningogsusanne@hotmail.com

Susanne Kaae
Skytsbjergvej 46
8472 Sporup
Kontakt: 8696 8302 / kaaenielsen@yahoo.dk

Jesper Gregersen
Silkeborgvej 179, Røgen
8472 Sporup
Kontakt: 2781 2982 / jesperland55@gmail.com

Ole Brøkner
Klintrup Hedevej 140
8641 Sorring
Kontakt: 2036 8188 / ole@broekner.dk

Mathias Breum
Silkeborgvej 107
8472 Sporup
Kontakt: 2757 0940 / mbre@mbre.dk

Lars Hegndal
Toustrupvej 5, Røgen
8472 Sporup
Kontakt: 2143 7406 / lars.hegndal@gmail.com

Lone Fiil Christensen (suppleant)
Silkeborgvej 180, Røgen
8472 Sporup
Kontakt: 2139 1290 / lone.fiil@dadlnet.dk

Kristine Katborg (suppleant)
Røgen Hedevej 50, Røgen
8472 Sporup
Kontakt: 2763 1724 / kris_bss_7@hotmail.com

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen

Alle medlemmer i Røgen Borgerforenings bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling.

Et bestyrelsesmedlem vælges for en periode på to år.

Kontaktpersoner

Koncerter i Røgen Forsamlingshus:
Jesper Gregersen
Silkeborgvej 179, Røgen
8472 Sporup
Telefon: 2781 2982 / jesperland55@gmail.com

Økonomi (kasserer):
Søren Mortensen
Røgen Hedevej 145
8472 Sporup
Telefon: 2287 0300 / sm@meklenborg.dk

Udlejning:
Annie Nielsen
Toustrupvej 2, Røgen
8472 Sporup
Telefon: 9155 1949 / annie.m.nielsen@gmail.com

Ved henvendelser vedrørende landsbyen Røgen (Røgens landsbyrepræsentant i Favrskov Kommune):
Lone Krebs
Røgenvej 11, Røgen
8472 Sporup
Telefon: 2061 0873 / lone.krebs@mail.dk

Øvrige henvendelser vedrørende Røgen Borgerforening og Røgen Forsamlingshus:

Allan Nordestgaard Sørensen
Røgenvej 11, Røgen
8472 Sporup
Telefon: 2225 7447 / allan@nordestgaard.dk

Vedtægter for Røgen Borgerforening

§1

Røgen Borgerforening er en almennyttig forening, hvis formål er at varetage Røgen Sogns og oplands interesser, herunder især folkelige og kulturelle aktiviteter. Røgen Borgerforening skal også varetage borgernes interesser overfor kommunale og andre myndigheder samt styrke og forbedre miljøet i lokalområdet. 

Foreningen ejer og driver Røgen Forsamlingshus som samlingssted for egnens befolkning.

Foreningen skal fremme udviklingen af Røgen Legeplads og Torv og eventuelle andre fælles aktivitetsmuligheder.

Foreningen kan endvidere deltage i/støtte ikke-kommercielle aktiviteter/projekter for borgere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt efter bestyrelsen godkendelse.

§2

Medlemmer er alle, som betaler medlemskontingent til Røgen Borgerforening.

Støttemedlemmer betaler nedsat kontingent og kan til medlemspris deltage i koncerter og andre udvalgte arrangementer.

§3

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen består af alle betalende medlemmer, dog har kun medlemmer med bopæl i Røgen Sogn og opland stemmeret.

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen (jvf. § 7)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af kritisk revisor
9. Valg af landsbyrådsrepræsentant til Favrskov Kommunes Landsbyråd
10. Valg af suppleant for landsbyrådsrepræsentant
11. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle forslag skal skriftlig være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/4 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af grunden.

Bekendtgørelsen om generalforsamlingens afholdelse og indhold sendes pr. mail til medlemmerne. Medlemmerne er selv forpligtede til at oplyse mail-adresse til foreningen – har man ingen mail-adresse oplyses dette og man vil få indkaldelsen bragt eller sendt med posten.

§4

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men for at tage beslutning om ændring af vedtægter kræves at ¾ af de afgivne stemmer skal være for ændringen.

I forbindelse med salg af foreningens ejendomme eller foreningens ophævelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Herefter skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor ¾ af de afgivne stemmer ligeledes skal være for forslaget.

§5

Alle medlemmer, der betaler medlemskontingent og bosat i Røgen Sogn og opland, er ved fremmøde stemmeberettigede til en generalforsamling.

Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

§6

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen og underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Referatet offentliggøres herefter ved opslag i Forsamlingshuset og på Røgen Forsamlingshus' hjemmeside.

§7

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Der vælges skiftevis 4 og 5 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

Der vælges endvidere 2 suppleanter og 2 kritiske revisorer. Disse vælges ligeledes for 2 år. 1 suppleant og 1 kritisk revisor er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.

Landsbyrådsrepræsentant og suppleant er på valg i lige år og vælges begge for to år. Landsbyrådsrepræsentanten kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og får tilsendt dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder.

Suppleanter kan ligeledes deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret og får tilsendt dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen kan tilknytte andre medlemmer efter eget valg til bestyrelsen. Det kan f.eks. være som kasserer eller til andre bestyrelsesopgaver. Disse medlemmer kan deltage i relevante punkter på bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret.

Bestyrelsen kan iværksætte eller godkende aktiviteter/projekter og nedsætte selvstændige arbejdsgrupper af medlemmer til at løse disse opgaver. Bestyrelsen beslutter hvorvidt den skal være repræsenteret ved en bestyrelsesrepræsentant i en arbejdsgruppe. Medlemmer i gruppen kan deltage i relevante punkter på bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret.

§8

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær og afholder møder, når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt. Om bestyrelsens forhandlinger fører sekretæren en protokol.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§9

Bestyrelsen forvalter i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger alle foreningens anliggender, opbevarer aktiver og kassebeholdninger, afslutter på foreningens vegne de nødvendige kontrakter, varetager vedligeholdelsen af Forsamlingshuset og optager lån i bygningen, alt med bindende virkning for foreningen. Foreningen tegnes af formanden i foreningen med ét bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§10

Bestyrelsen må ikke købe jord eller fast ejendom, sælge eller afhænde foreningens ejendom uden generalforsamlingens samtykke jf. § 4.

§11

Den nødvendige kapital til foreningens drift søges tilvejebragt ved årligt kontingent fra medlemmerne, offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, banklån, belåning af fast ejendom og indtægter ved udleje af lokaler.

§12

Forsamlingshuset kan ikke udlejes til kommercielle formål.

Forsamlingshuset kan f.eks. ikke udlejes til private til koncertarrangementer, teaterforestillinger og lignende, hvor et eventuelt overskud går til arrangørerne. Der kan gøres undtagelser, hvis det er til almennyttige formål. Det er bestyrelsen, der afgør dette.

§13

Regnskabsåret er kalenderåret.

Der fremlægges regnskab hvert år ved den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være revideret af de 2 kritiske revisorer.

§14

Et eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i et pengeinstitut.

§15

Såfremt foreningen nedlægges med et overskud, skal overskuddet gå til folkelige og kulturelle aktiviteter for borgerne i Røgen Sogn og opland.

§16

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent og støttekontingent.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 24. marts 2019.

Dirigent 
Bent Drevald

 

 

Generalforsamlinger i Røgen Borgerforening

Her findes relevant information omkring ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Røgen Borgerforening:

  • Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling
  • Formandens beretning
  • Referat af generalforsamlingen

2024, ordinær generalforsamling (søndag den 10. marts)

Hent invitation til generalforsamlingen her.
Hent præsentation inkl. beretning hentes her.
Hent referatet hentes her

2023, ordinær generalforsamling (19. marts)

Hent invitation til generalforsamlingen her.
Hent præsentation inkl. beretning her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

2022, ordinær generalforsamling (27. marts) (UDSÆTTES)
NY DATO FOR GENERALFORSAMLINGEN: Onsdag den 4. maj 2022 kl. 19. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 27. april.
Røgen Borgerforening er vært ved en fællesspisning inden generalforsamlingen. Fællesspisningen starter kl. 18. Alle er velkomne. Tilmelding til fællesspisning senest søndag den 1. maj. Tilmelding kan ske enten af de normale fællesspisning-kanaler eller til Allan på allan@nordestgaard.dk eller 2225 7447.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Røgen Borgerforening søndag den 27. marts 2022 i Røgen Forsamlingshus. Læs mere her.
Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent præsentation inkl. beretning her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

OPDATERET DEN 25/3-2022: PÅ GRUND AF CORONASMITTE UDSÆTTES GENERALFORSMALINGEN. NY DATO MELDES UD SNAREST.

2021, ordinær generalforsamling


Ifølge vedtægter for Røgen Borgerforening skal der afholdes generalforsamling i foreningen i løbet af marts måned.

På grund af Corona-restriktionerne er det ikke muligt at afholde generalforsamling på sædvanlig vis. Borgerforeningens bestyrelse har derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen til søndag den 12. september 2021 kl. 13. Generalforsamlingen afholdes i Røgen Forsamlingshus. Røgen Borgerforening er vært ved en frokost inden generalforsamlingen. Frokosten starter kl. 12. Tilmelding til frokost til formand Allan Nordestgaard på allan@nordestgaard.dk eller telefon 2225 7447. Tilmelding senest torsdag den 9. september.

Frem til generalforsamlingen vil den nuværende bestyrelse fortsat fungere som bestyrelse for Røgen Borgerforening.

På vegne af bestyrelsen
Allan Nordestgaard Sørensen
Formand, Røgen Borgerforening

2020, ordinær generalforsamling (8. marts)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent præsentation inkl. beretning her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

2019, ordinær generalforsamling (24. marts)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent præsentation inkl. beretning her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her (bemærk, at efter dette møde er navnet på foreningen Røgen Borgerforening)

2018, ordinær generalforsamling (7. marts)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent præsentation inkl. beretning her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

2017, ordinær generalforsamling (22. februar)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent referatet fra den ordniære generalforsamling her.

2016, ordinær generalforsamling (16. marts)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 i Røgen Forsamlingshus.
Hent dagsorden til generalforsamlingen her.

2015, ekstraordinær generalforsamling (30. september)

Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. september 2015 kl. 20.00 i Røgen Forsamlingshus.
Hent indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling her.
Hent referatet fra den ekstraordniære generalforsamling her.

 2015, ordinær generalforsamling (11. marts)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent ændringsforlag til vedtægterne her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

 2014, ordinær generalforsamling (31. januar)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

2013, ordinær generalforsamling (27. februar)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent bestyrelsen beretning for 2012 her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

 

2012, ordinær generalforsamling (21. februar)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent formandens beretning for 2011 her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

2011, ordinær generalforsamling (21. februar)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent formandens beretning for 2010 her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

2010, ordinær generalforsamling (26. februar)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent formandens beretning for 2009 her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

2009, ordinær generalforsamling (25. februar)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent formandens beretning for 2008 her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

2008, ordinær generalforsamling (25. februar)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent formandens beretning for 2007 her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

2020, ordinær generalforsamling (8. marts)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent præsentation inkl. beretning her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

2020, ordinær generalforsamling (8. marts)

Hent dagsorden til generalforsamlingen her.
Hent præsentation inkl. beretning her.
Hent referatet fra generalforsamlingen her.

Røgen Forsamlingshus i mere end 50 år

Røgen Forsamlingshus er i dag et moderne hus. Det er den attraktive ramme om en lang række kulturelle aktiviteter, private fester og arrangementer.

Huset er i sin tid tegnet af arkitekten Holger Pind, som i sin tid var en af Danmarks førende teater- og biografarkitekter Det blev anset for at være et af landets mest moderne og arkitektonisk interessante forsamlingshuse. Det blev opført i 1960 ved en fælles indsats af byens borgere og er således bærer af en fortælling om fællesskab.

Gennem de senere år har huset gennemgået en gennemgribende renovering, som igen i høj grad er lykkedes i kraft af en fælles indsats. Denne renovering har kun været mulig med økonomisk støtte fra Landsbyrådet først i Hammel og senere Favrskov Kommune og fra LAG-Favrskov.

 

Indvielsen af Røgen Forsamlingshus i 1961

Se en smalfilm fra indvielsen af Røgen forsamlingshus i 1961. Videoen findes på Youtube og varer ca. 26 minutter.